Otváracie hodiny
Po. – Pia.: 7°° – 16°° hod.


OBJEDNANIE NA KONTROLU
038 53 678 23
objednavky@stktopolcany.sk


Príjem vozidiel na technickú alebo emisnú kontrolu je regulovaný tak,aby sa kontroly ukončili do konca otváracích hodín STK.


OZNÁMENIE KORUPCIE
0915 777 054
korupcia@stktopolcany.sk

Kontrola originality (KO) • Ministerstvo dopravy a výstavby SR zákonom č. 725/2004 o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách (ďalej len „zákon“) zaviedlo technickú službu – kontrolu originality vozidiel. Zákon nadobudol účinnosť 1. marca 2005. 20. mája 2018 vstúpil do platnosti Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 106/2018 Z.z, ktorý nahradil zákon č. 725/2004 Z.z.
 • Účelom kontroly originality je overenie spôsobilosti vozidla pre premávku na pozemných komunikáciách, pretože v súlade s ustanoveniami zákona prevádzkovateľ vozidla nesmie v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo, na ktorom boli vykonané neoprávnené zmeny do identifikátorov vozidla, neoprávnené zásahy do konštrukcie vozidla (napr. rozrezané a poskladané z viacerých vozidiel) a do dokladov vozidla. Zároveň sa overuje výskyt údajov o vozidle a dokladoch v pátracích evidenciách a odhaľujú ďalšie neoprávnené alebo podvodné praktiky spojené s vozidlami. V zmysle § 220 Trestného zákona je pozmeňovanie identifikátorov vozidla trestným činom. Takému vozidlu budú príslušnými orgánmi odobraté tabuľky s evidenčným číslom, vozidlo bude vyradené z evidencie vozidiel. Odcudzené vozidlá budú vracané pôvodným majiteľom.
 • Výsledok kontroly originality je zaznamenaný do Odborného posudku o kontrole originality vozidla, do informačného systému KO a vyjadruje stav spôsobilosti vozidla pre premávku na pozemných komunikáciách. Vozidlo s výsledkom „spôsobilé“ na premávku po pozemných komunikáciách je označené kontrolnou nálepkou KO. Ak na vozidle s výsledkom „dočasne spôsobilé“ budú odstránené dôvody dočasnej spôsobilosti, bude na vozidle vykonaná kontrola zameraná na odstránenie nedostatkov. Výsledok je po bezplatnej registrácii prístupný na internete - overenie vozidla

Ktoré vozidlá podliehajú kontrole originality

 • Odborný posudok o kontrole originality sa vyžaduje v nasledovných prípadoch (zákon 106/2018 Z.z.):

 • jednotlivo dovezené zo zahraničia (vozidlá evidované) v plnom rozsahu,
 • na základe rozkazu alebo rozhodnutia schvaľovacieho orgánu
 • pri vydaní duplikátu technického osvedčenia vozidla z dôvodu jeho poškodenia, zničenia, straty alebo odcudzenia okrem vozidiel kategórie S, PN a výmenných nadstavieb
 • Odborný posudok o kontrole originality sa vyžaduje v nasledovných prípadoch (vyhláška 131/2018 Z.z k zákonu 106/2018 Z.z.):

 • pri podaní návrhu na jednotlivé uznanie typového schválenia EÚ jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu alebo zmluvného štátu, ak ide o nové vozidlo, ktoré nebolo prihlásené do evidencie vozidiel v členskom štáte
 • pri podaní návrhu na jednotlivé uznanie typového schválenia EÚ jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu alebo zmluvného štátu, ak ide o nové vozidlo, ktoré bolo prihlásené do evidencie vozidiel v členskom štáte, alebo ak ide o ojazdené vozidlo
 • pri podaní návrhu na jednotlivé uznanie schválenia jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu alebo zmluvného štátu, ak ide o nové vozidlo, ktoré nebolo prihlásené do evidencie vozidiel v členskom štáte
 • pri podaní návrhu na jednotlivé uznanie schválenia jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu alebo zmluvného štátu, ak ide o nové vozidlo, ktoré bolo prihlásené do evidencie vozidiel v členskom štáte, alebo ak ide o ojazdené vozidlo
 • pri podaní návrhu na jednotlivé schválenie EÚ jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu alebo zmluvného štátu
 • pri podaní návrhu na vnútroštátne jednotlivé schválenie jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu alebo zmluvného štátu
 • pri podaní návrhu na jednotlivé uznanie typového schválenia EÚ jednotlivo dovezeného vozidla z tretieho štátu
 • pri podaní návrhu na vnútroštátne jednotlivé schválenie jednotlivo dovezeného vozidla z tretieho štátu
 • pri podaní návrhu na opätovné schválenie jednotlivého vozidla na prevádzku v cestnej premávke
 • pri podaní návrhu na dodatočné schválenie jednotlivého vozidla
 • pri podaní návrhu na vydanie nového osvedčenia o evidencii časti II alebo nového technického osvedčenia vozidla po vykonaní hromadnej prestavby; odborný posudok o kontrole originality nie je potrebný, ak ide o prestavbu montážou plynového zariadenia
 • pri podaní návrhu na schválenie prestavby jednotlivého vozidla po vykonaní prestavby; odborný posudok o kontrole originality nie je potrebný, ak ide o prestavbu montážou plynového zariadenia
 • pri podaní návrhu na zmenu údajov v osvedčení o evidencii časti II alebo v technickom osvedčení vozidla z dôvodu výmeny karosérie alebo rámu, po vykonaní výmeny karosérie alebo rámu
 • pri podaní návrhu na zmenu údajov v osvedčení o evidencii časti II alebo v technickom osvedčení vozidla z dôvodu výmeny motora, po vykonaní výmeny motora
 • pri podaní návrhu na pridelenie náhradného identifikačného čísla vozidla VIN
 • pri podaní návrhu na vydanie osvedčenia o evidencii časti II, to neplatí pre vozidlá kategórie L1e vyrobené pred 1. januárom 2000
 • pri podaní návrhu na povolenie výnimky z technických požiadaviek pre vozidlá
 • Odborný posudok o kontrole originality sa vyžaduje v nasledovných prípadoch (zákon 8/2009 Z.z.):

 • pri oznámení trvalej zmeny farby vozidla v evidencii vozidiel
 • pri oznámení odhlásenia vozidla do cudziny v evidencii vozidiel
 • pri oznámení prevodu držby vozidla na inú osobu alebo zmeny vlastníckeho práva k vozidlu v evidencii vozidiel ak doterajší vlastník alebo osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla, požiada orgán Policajného zboru o zrušenie tohto oznámenia, po 30 dňoch odo dňa vykonania tejto zmeny
 • pri oznámení prevodu držby vozidla na inú osobu alebo zmeny vlastníckeho práva k vozidlu v evidencii vozidiel, ak osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla, požiada orgán Policajného zboru po 30 dňoch odo dňa, keď sa na ňu previedla držba vozidla, o zápis do dokladov vozidla
 • pri porovnaní údajov uvádzaných v osvedčení o evidencii časť II s údajmi priamo na vozidle, ak toto porovnanie nebude vykonané a na vykonanie požadovaného evidenčného úkonu žiadateľ predložil práve odborný posudok o kontrole originality